Polityka prywatności - Fit Even

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomoc Użytkownikom ebooków Fit Even w zrozumieniu, jakie dane serwis gromadzi i przetwarza i dlaczego, oraz co się z takimi danymi dzieje.

Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności oraz o kontakt z właścicielem serwisu w wypadku niejasności oraz wszelkich pytań związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail kontaktowy [email protected]

Administratorem Fit Even jest Fonetiko, Inc., 651 N Broad st., Suite 206 Middletown, DE, 19709, United States, numer rejestrowy: 7311583

Dane osobowe

Wszystkie dane na stronie Fit Even są przetwarzane przez Fonetiko Inc.

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkownika korzystającego z Fit Even. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 2. Dane, które są zbierane i przetwarzane są danymi niezbędnymi do udostępnienia Użytkownikom korzystania ebooków Fit Even, śledzenia postępów i zapewnienia najwyższej jakości treści.
 3. Dane osobowe są wszelkimi danymi, które pozwalają zidentyfikować Użytkownika. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania Fonetiko Inc. żadnych danych osobowych, jednak niepodanie tych danych uniemożliwia bądź znacznie ogranicza możliwość świadczenia usług oraz odpowiedzi na wszelkie pytania Użytkownika. Dane mogą być zbierane z kilku źródeł.
 4. Danymi, które zbieramy i przetwarzamy, są:
  1. Dane, które Użytkownik przekazuje bezpośrednio
  2. Dane zbierane na stronie automatycznie
  3. Dane zbierane z innych źródeł
 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Unii Europejskiej GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) zgodnie z podpunktami b i f akapitu 1 artykułu 6 ww rozporządzenia oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 6. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) przyznaje osobom fizycznym określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Z przyjemnością zatem oferujemy naszym Użytkownikom przejrzystość i kontrolę dostępu, które umożliwiają korzystanie z tych praw. Z zastrzeżeniem możliwości technicznych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, prawa przyznane osobom fizycznym są następujące:
  • Prawo dostępu - prawo do informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz żądania dostępu do nich;
  • Prawo do sprostowania - prawo żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niepełne;
  • Prawo do usunięcia - prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  • Prawo do ograniczenia - prawo do żądania, aby Administrator zaprzestali przetwarzania wszystkich lub niektórych spośród danych osobowych Użytkownika, tymczasowo lub na stałe;
  • Prawo do sprzeciwu - prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika;
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • Prawo do przenoszenia danych - prawo do zażądania kopii danych osobowych Użytkownika w formie elektronicznej oraz prawo przekazania ich innemu podmiotowi w celu wykorzystania do sprzedaży przez ten podmiot;
  • Prawo do nie bycia przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji - prawo do niepodlegania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o ile dana decyzja może wywołać względem Użytkownika skutek prawny lub w podobny sposób istotnie wpłynąć na Użytkownika.
 7. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników korzystających z Fit Even. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 8. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkowników swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem przy korzystaniu z Fit Even naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 9. W przypadku subskrypcji newslettera przez Użytkownika, Administrator będzie wysyłał na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach udostępnianych przez Fit Even, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.
 10. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Użytkownika korzystającego z Fit Even.

Polityka cookies

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Fit Even są używane pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem z Fit Even. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Fit Even.
 2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować treści Fit Even indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika korzystającego z Fit Even i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika korzystającego z Fit Even. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika korzystającego z Fit Even.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Uzytkownika korzystającego z Fit Even i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika korzystającego z Fit Even. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika korzystającego z Fit Even.
 4. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
  1. tworzenia ebooków Fit Even;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystający z ebooków Fit Even korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji oraz zachowań Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
  4. analizowania aktywności Użytkowników, w celu dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików "cookies".
 6. Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z ebooków Fit Even. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające zplików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Uzytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 10. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Fit Even.