Regulamin sprzedaży ebooków - Fit Even

Regulamin sprzedaży ebooków

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki sprzedaży ebooków Fit Even dla Użytkowników.
 2. Sprzedawca sprzedaje ebooki drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Wypełniając swoje dane na stronie, składając zamówienie lub w inny sposób korzystając ze strony zawierasz wiążącą umowę ze Sprzedawcą, którego dane znajdują się w Rozdziale II (Definicje).
 5. Umowa Użytkownika ze Sprzedawcą obejmuje niniejszy Regulamin sprzedaży ebooków oraz Politykę Prywatności.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje rejestracyjne, które przekazuje Sprzedawcy, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zgadza się na ich zachowanie na potrzeby stworzenia ebooków.
 7. Okresowo Sprzedawca może według własnego uznania wprowadzać zmiany do Regulaminu i Polityki Prywatności. Wprowadzając w nich istotne zmiany, będzie informować o tym Użytkownika w sposób jasny i wyraźny, stosownie do okoliczności, np. wysyłając Użytkownikowi wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem, a dalsze zamówienia dokonywane po wprowadzeniu zmian będą oznaczały akceptację zmian. Sprzedawca prosi więc o uważne przeczytanie takich uwag. Jeśli Użytkownik nie chce dalej korzystać z ebooków w ramach nowej wersji Regulaminu i Polityki prywatności, może wypowiedzieć Umowę, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

II DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Sprzedawcą ebooków Fit Even jest Fonetiko, Inc., 651 N Broad st., Suite 206 Middletown, DE, 19709, United States, numer rejestrowy: 7311583
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z ebooków Fit Even
 3. Agreement – means the subscription agreement for the sale of Fit Even e-books with diet and/or workout plans, concluded between the Seller and the User for an indefinite period of time in a subscription that renews every 2 weeks, every month, every 2 months or every 4 months, according to the User's choice from the options that are available on the Seller's websites or under individual arrangements (written, email, telephone or oral) between the Seller and the User. The Agreement is effectively concluded when the User makes payment in accordance with the provisions of the Agreement.
 4. Ebook – plik w formacie pdf lub każdym innym formacie umożliwiającym odczyt na czytnikach ebooków, komputerze, smartfonie, tablecie i innych urządzeniach elektronicznych, zawierający indywidualny plan dietetyczny i/lub treningowy stworzony na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 5. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne etc.), informacje chronione prawem autorskim; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część.

III ZASADY SUBSKRYPCJI EBOOKÓW FIT EVEN

 1. Korzystanie z ebooków wymaga komputera lub urządzenia przenośnego z umożliwionym odczytem plików w formacie pdf.
 2. Pobranie ebooka wymaga połączenia z Internetem i korzystania z transferu danych. Koszty połączenia Urządzenia Przenośnego z siecią Internet obciążają Odbiorcę Informacji, stosownie do treści umowy łączącej go z operatorem telekomunikacyjnym.
 3. Sprzedawca dokłada starań, aby ebooki były tworzone z jak najlepszą wiedzą i umożliwiały Użytkownikom uzyskanie jak najlepszych rezultatów, nie udziela jednak żadnych gwarancji co do efektów korzystania zarówno z zaleceń planu dietetycznego i/lub treningowego zawartych w ebooku.
 4. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu gromadzenia informacji koniecznych do stworzenia ebooka.
 5. The Seller is not responsible for any actions of the User.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane ze stosowaniem zaleceń planu dietetycznego i/lub treningowego zawartych w ebooku, zarówno w ich całości, jak i części, w szczególności za uszkodzenia fizyczne powstałe w wyniku wykonywania planów treningowych czy przygotowywania i spożywania posiłków na podstawie planów dietetycznych.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność wszystkich informacji podanych przez Użytkownika, na podstawie których tworzony był ebook. Dotyczy to zarówno planu dietetycznego jak i treningowego zawartych w ebooku, zarówno w ich całości, jak i części.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w wypadku podejrzenia ciąży czy jakichkolwiek chorób przewlekłych, powinien skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z ebooka Fit Even, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości fizycznych związanych z przestrzeganiem zaleceń dietetycznych i/lub treningowych umieszczonych w ebooku Fit Even, powinien natychmiast zaprzestać stosowania tych zaleceń i skonsultować się z lekarzem.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawsze powinien skontaktować sie z lekarzem w wypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości fizycznych zwiazanych z przestrzeganiem zaleceń dietetycznych i/lub treningowych.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub mobilnym Użytkownika, które uniemożliwiają mu odczytanie ebooka.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
 12. Sprzedawca dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy wyborze Treści.
 13. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków dotyczących zadowalającej jakości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu (w szczególności osiągnięcia określonych celów dietetycznych lub treningowych) lub nienaruszania praw. Podobnie jak w przypadku każdego zakupu produktu lub usługi, w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek środowisku, Użytkownik powinien kierować się własnym osądem i zachować ostrożność, jeśli ma to zastosowanie. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Użytkownika od Sprzedawcy nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji ze strony Sprzedawcy w tym zakresie. Nie ma to jednak wpływu na ustawowe prawa konsumenta Użytkownika.
 14. Niniejszym Użytkownik zgadza się, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Użytkownika w przypadku jakichkolwiek problemów lub niezadowolenia z ebooków jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.
 15. To the maximum extent permitted by law, in no event shall Seller, its directors, shareholders, employees, agents, officers, subsidiaries, affiliates, successors, assigns, suppliers or licensors be liable for any indirect, special, incidental, punitive, exemplary or consequential damages; for any loss of: use, data, transactions, or profits (direct or indirect) in all cases arising from the use of the Ebooks, regardless of the legal basis, whether or not the Vendor has been warned of the possibility of such damages, and even if the remedy fails of its essential purpose, the aggregate liability for all claims related to the Vendor may be up to the sum of the amounts paid by you to the Vendor during the preceding twelve months, to the extent permitted by applicable law.
 16. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik zgadza się zwolnić Sprzedawcę z wszelkich roszczeń o odszkodowanie, straty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria i wydatki prawników) wynikające z: (1) naruszenia przez Użytkownika Umowy oraz (2) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

IV PŁATNOŚĆ ZA EBOOKI

 1. Ebooks are sold on a subscription basis. Depending on the User's choice upon purchase, the subscription renews every 2 weeks, every month, every 2 months or every 4 months. Each ebook is prepared for the chosen period of time, accordingly. The User agrees to charge their provided debit or credit card the same amount each period as long as their ebook subscription is active.
 2. Otrzymywanie ebooków jest odpłatne zgodnie z aktualnymi cennikami.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są cenami brutto. Cena podana na stronie internetowej Sprzedawcy jest wiążąca w chwili wykupienia przez Użytkownika subksrypcji na ebooka.
 4. The ebook subscription is concluded for the term specified in the individual order. After each period, the Agreement renews automatically unless the User cancels the subscription before the expiration of the term.
 5. Płatność Użytkownika na rzecz Sprzedawcy (lub osoby trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik wykupił subskrypcję ebooków) zostanie automatycznie pobrana po sfinalizowaniu pierwszej płatności na stronie sprzedażowej ebooków. Proces finalizacji polega na wprowadzeniu przez Klienta szczegółów płatności do systemu Sprzedawcy, a następnie ich akceptacji i autoryzacji za pomocą specjalnych kodów, o ile jest to wymagane przez bank lub dostawcę płatności. Płatność Użytkownika na rzecz Sprzedawcy (lub strony trzeciej, za pośrednictwem której Użytkownik kupił subskrypcję ebooków) zostanie automatycznie odnowiona na koniec okresu subskrypcji, chyba że Użytkownik anuluje subskrypcję przed końcem jej bieżącego okresu. W wypadku anulacji subskrypcja zostanie anulowana w ciągu kilku dni od dnia następującego po ostatnim dniu bieżącego okresu abonamentowego.
 6. Jeśli Użytkownik chce otrzymać pełny zwrot wszystkich wpłaconych kwot przed upływem 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, musi skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy, wysyłając wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres: [email protected]
 7. Sprzedawca może okresowo zmieniać cenę za ebooki i powiadomi Użytkownika o wszelkich zmianach z wyprzedzeniem. Zmiany cen wchodzą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. Niewypowiedzenie Umowy przez Użytkownika po każdej takiej zmianie oznacza zgodę na nową cenę. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmiany cen, ma prawo odrzucić zmiany poprzez wypowiedzenie subskrypcji przed wejściem w życie zmiany ceny. Dlatego Użytkownicy proszeni są o uważne przeczytanie wszystkich takich powiadomień o zmianach cen.
 8. Postanowienia Umowy mają zastosowanie do Użytkownika do czasu ich rozwiązania przez Użytkownika lub Sprzedawcę. Jeśli Użytkownik lub Sprzedawca rozwiąże Umowę, Użytkownik zgadza się, że Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika i nie zwróci żadnej kwoty już zapłaconej przez Użytkownika w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Postanowienia tej sekcji będą egzekwowane w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Użytkownik może wypowiedzieć Umowy w dowolnym momencie.

V WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Sprzedawcy przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w ebookach, w tym m.in. do zaleceń, planów dietetycznych oraz treningowych.
 2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek Treści zawartych w ebookach bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabroniony.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować Treści ebooków w całości jak i we fragmentach. Użytkownik nie będzie mieć także prawa do użycia Treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

VI PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Treści udostępniane w ebooku, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Korzystanie z ebooków nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w nich. W szczególności zabronione jest bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych ebooka.

VII TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące ebooków Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności diagnostycznych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego terminu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotowych czynności diagnostycznych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika wiadomością e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej, z której została wysłana reklamacja.

VIII POLITYKA ZWROTÓW

 1. The ebooks are prepared on an individual order, and therefore, any right to withdraw from a contract concluded at a distance is excluded.
 2. Użytkownik ma prawo do zwrotu produktu w wypadku niezadowolenia z jego jakości w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy i wyłącznie wtedy, gdy plan dietetyczny i treningowy zawarty w e-booku był stosowany (wymagane jest udokumentowanie tego faktu) i nie przyniósł efektów. Aby zgłosić chęć zwrotu należy wysłać w tym terminie wiadomość mailową na adres [email protected], wraz z dokumentacją potwierdzającą stosowanie planu. Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych metodą, którą zostały zapłacone.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. The Seller reserves the right to make changes to the Terms and Conditions. The Seller will inform the User about changes to the Terms and Conditions by publishing the amended Terms and Conditions on the website. The amended Terms and Conditions are binding for the User, unless the User notifies the Seller's Customer Service about his lack of acceptance within 21 days from the date of informing him about the changes to the Terms and Conditions.
 2. If any of the provisions of these Terms and Conditions are or become invalid or ineffective, the validity of the remaining provisions shall not be affected.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Delaware.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2021 roku.